โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ถอดยศ "พันเอก" ฐานสร้างความวุ่นวายในราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ-ถอดยศทหาร

มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด ร้อยโท ธนกร ต๊ะมูล ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่ 2 หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กที่ 3 กองพันที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจาก ราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีเบี้ยหวัด

 โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ

เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตื่นตัว ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไปคำพูดจาก สล็อตวอเลท

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เงินเดือนไม่ถึง 7 หมื่นได้แน่

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เช็กเลยมีวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

มาช้าแต่มาชัวร์! อุตุฯ จ่อประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวสัปดาห์นี้ กทม.อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศา